حضور همسر سابق بریتنا در عروسی ستاره پاپ با سام عسگری پلیس را در هم ریخت.
عروسی بریتنی اسپیرز ستاره پاپ و سام عسگری مدل مشهور ایرانی با حضور ناگهانی همسر سابقش بریتنی اسپیرز که ۵۵ ساعت بیشتر طول نکشید با حضور ناگهانی در مراسم عروسی و درگیری با وی مختل شد. امنیت. مقامات