حضور ۷۰ درصدی دانشجویان دانشکده فرهنگیان همراه خود حضور تحصیلی


به گزارش شفاف، حسین خنی فر در محیط مراسم امضای تفاهم نامه همکاری آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود مناطق آزاد تجاری به تشریح وضعیت آموزش مستقیم در دانشکده فرهنگیان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: غول پیکر شد; خوشبختانه دانشکده فرهنگیان به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند بالا سال ۱۴۰۰ در ۵ استان آموزش حضوری تحریک کردن کرد.

وی افزود: بعد از همه سعی کردیم در ایام کرونا فاصله های آموزشی حضوری انجام دهیم کدام ممکن است تعطیلی درست نداشتیم.

وی اظهار داشت: همراه خود بالا مرخصی نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۲ سال آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف همراه خود مصوبه ستاد سراسری کرونا، تمامی استانداری ها برای اجتناب کرده اند سرگیری آموزش های حضوری پای کار آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نزدیک به ۷۰ نسبت حضور دارد. انواع درگاه ها در سال های ۹۷، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ مورد در ۹۸ بخش وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ وسط تابعه.

وی یکپارچه داد: بعد از همه در برخی اجتناب کرده اند استان‌ها {به دلیل} اینکه در ایام کرونا دانشجوی بیشتری داشتیم، همراه خود ضرر مسکن مواجه هستیم کدام ممکن است وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اجازه بهره‌برداری اجتناب کرده اند نشاط‌های سایر دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس در یک روز واحد‌زمانی را به ما داد. پناهگاه های تولید دیگری

او اظهار داشت: “داده ها آموزان مسافر ما اکنون به طور درست در مدرسه درس هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما خواهیم رفت.”

وی افزود: بعد از همه به همان اندازه بالا ترم چیزی باقی نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث تمدید ترم مطرح شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید برای جبران تحصیل مجبور به اضافه شدن خوب ماه تولید دیگری به زمان تحصیل باشیم. با این حال در صورت انعقاد قرارداد همراه خود سایر خوابگاه های دانشکده، آمادگی حضور ۱۰۰ درصدی دانشجویی را داریم.

تأمین: ایسنا