خاطرات صدیق طباطبایی شماره ۴۹: امام به توصیه شده فریدون صحابی فتوای بیعت همراه خود سربازان رژیم پهلوی را صادر کردند.
در کنار فریدون به ایران خبر داد کدام ممکن است اگر امام به لشکر پیامی بفرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان را اجتناب کرده اند قید قرآن کدام ممکن است {برای حفظ} سلطنت انجام می دهند در حالی کدام ممکن است اوج را توسط دست دارند آزاد تنبل، در روحیه لشکر مؤثر است. من می خواهم در نجف تلفنی به احمد آقا گزارش دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام در استفتاء پاسخ دادند کدام ممکن است این امر جنبه واجب ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط حال حرکت به خلاف آن واجب است.