خبرگزاری دولت: موافقت ایران با میزبانی مذاکرات برجام در وین تنها به دلیل پیگیری‌های فراوان اتریش و با توجه به ادعای بی‌طرفی این کشور بود/ اتریش اعدام دو نفر در ایران را محکوم کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، باید در انجام مذاکرات بین المللی در شهر «وین» تجدید نظر کنیم.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: در پی اقدامات و واکنش های غیرمتعارف دولت اتریش، وین اعدام دو دختر قاچاقچی و مروج فساد ایرانی را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد. خبرگزاری حکومتی نوشت: موافقت ایران با انجام مذاکرات برجام تنها به دلیل تداوم زیاد مقامات عالی رتبه اتریش و با در نظر گرفتن ادعای بی طرفی اتریش در سیاست خارجی این کشور صورت گرفت و به نظر می رسد در صورت ادامه چنین روندی ضروری است. برای کشورمان به صراحت بررسی انجام مذاکرات بین المللی در وین.