خواه یا نه حمله ها قلبی همراه خود آزمایش پروتئین واکنشی C قابل تجزیه و تحلیل است؟خواه یا نه حمله ها قلبی همراه خود آزمایش پروتئین واکنشی C قابل تجزیه و تحلیل است؟