خوب میلیون تومان جریمه برای افرادی که واکسن نزده انددر زمینه بحث جریمه های عروقی، وزارت بهداشت بر مقدمه قوانین کشوری برای {افرادی که} واکسینه نشده اند به ما اطلاع داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر عید ۲۹۹ هزار تجهیزات خودرو را {به دلیل} عدم واکسینه نکردن صاحبانشان وضع کرده ایم.