خوش بینانه در نظر گرفته شده کن؛ واکسن نزنید!
مجازات ها ایده ها خوش بینانه ممکن است قابل انجام است بر دیگران تأثیر بگذارد. در صورت بیماری همه گیر، {چه کسی} ممکن است بگوید کدام ممکن است ممکن است کارم را انجام می دهم، مسکن خصوصی ام را دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسی کاری ندارم.