دردسر “خودکار” برای مستاجران
سیاست «تمدید خودکار» ۱۴۰۰ اجاره نامه در سال جاری بر اساس آنچه در متن تحت عنوان «کلیه قراردادها» و همچنین «شش استثنا» آمده است، پنج مشکل و ابهام برای فعالان بازار دارد. مهمترین نقطه کور این تصمیم «سرنوشت مستاجر» در تعیین فرمول رهن و اجاره یا حتی فسخ مسکن در سال اول اجاره است. از آنجایی که «تغییر وزن رهن و اجاره ماهانه قرارداد ۱۴۰۰» به عنوان مجاز «تجدید غیرخودکار» ذکر نشده است، ممکن است درخواست وی مسیر توافق را مبهم و پیچیده کند. نظر کارشناسان حقوقی مورد توجه قرار گرفت.