{در این} ویدئو، عالی دکل مخابراتی بر روی عالی منزل مسکونی در زاهدان فرو ریختپس اجتناب کرده اند مراقبت نشده مسئولان، دکلی متعلق به نمایندگی مخابرات ایرانسل بر روی عالی منزل مسکونی در جاده پهلوانی زاهدان سقوط کرد.