در صورت عدم رعایت واحدهای تولیدی مانتو پلمب می شوند


به گزارش تابناک مازندران، واحدهای تولید و عرضه خرقه های مغایر با موازین اسلامی پلمب شدند.

بر اساس این گزارش، ابراهیم درشتی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفت وگویی گفت:

واحدهای تولید و عرضه مانتو مغایر با شئونات اسلامی پلمب می شوند.

نکته مهم این است که اکثر عرضه کنندگان لباس های مغایر با ارزش های اسلامی مزون های بدون نظارت هستند، زیرا این مزون ها اغلب در واحدهای مسکونی یا غیررسمی کار می کنند و بنابراین نمی توانند توسط بازرسان اتحادیه ها و اصناف نظارت شوند.