در عکسها: آیین های عادی «قرقیان» در اهواز
همه ساله همزمان همراه خود میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) مراسم باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی «کرجیان» برگزار تبدیل می شود. «قرقیان» هر دو «قرقیان» عنوان عالی آیین عادی رایج {در میان} اعراب استان خوزستان، هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی مربوط به عراق است کدام ممکن است کودکان در نیمه ماه رمضان به این کار می پردازند. کودک ها همراه خود حمل لباس های نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی مثل دیشداش پسرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلباب دخترانه برای اسکان های مختلف می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی می گیرند.