در مورد نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا “اجماع کامل” وجود دارد.


این گفتگوها نشان می دهد که اجماع گسترده وجود دارد و حتی می توانم بگویم که اجماع گسترده وجود دارد و حتی می گویم که اجماع کامل در مورد پذیرش نامزدی اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا وجود دارد.

بلمن تاکید کرد: این مذاکراتی است که اکنون توسط سران کشورها و دولت ها رهبری خواهد شد.

جمعه گذشته، کمیسیون اروپا به اوکراین و ملبورن برای پیوستن به اتحادیه اروپا توصیه کرد. دو کشور برای آغاز مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا باید گام های مشخصی بردارند و اصلاحاتی را انجام دهند.