در نظر گرفته شده کردن به بیماری آلزایمر باعث تخریب ذهن تبدیل می شود!داده ها آرم داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۹۰۰ سالمندی کدام ممکن است {در این} بررسی نمایندگی کردند، افرادی که مشکلات حافظه را {به دلیل} ترس اجتناب کرده اند بیماری آلزایمر گزارش کردند، شواهدی اجتناب کرده اند آسیب مغزی به تماس گرفتن تراکم ماده سفید در MRI داشتند.