دعوت فرماندار شهرستان لنگرود پس اجتناب کرده اند تایید ولیعهد گیلان تشکیل شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگاه جهادی مدیریت آب همراه خود حضور روسای مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای اسلامی همراه خود حضور مشاور مردمان لنگرود. در شورای اسلامی فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهریدعوت فرماندار شهرستان لنگرود پس اجتناب کرده اند تایید ولیعهد گیلان تشکیل شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارگاه جهادی مدیریت آب همراه خود حضور روسای مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای اسلامی همراه خود حضور مشاور مردمان لنگرود. در شورای اسلامی فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شهری