ده اتفاق عجیب که کمتر از جام جهانی شنیده شده است. ۲۲ در ۲۲/ طرفدار اختصاصی


از امروز تا شروع جام جهانی جدید در قالب برنامه ۲۲ در ۲۲ من مهدی جوانی با حمایت مورخان ورزش و فوتبال مهدی حدادپور و حسین خسروی و همچنین علیرضا نجاتی به نقد و بررسی می پردازیم. تاریخ غنی و غنی ما قهرمانی جهان در فوتبال را پرداخت خواهیم کرد.

پشتیبانی اختصاصی امروز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه در فاصله ۳ روز تا جام جهانی بیست و دوم و در قسمت دهم ۲۲/۲۲ به فصل دیگری از کتاب جام جهانی می پردازیم و درباره ۱۰ اتفاق عجیب تاریخ جام جهانی که شنیده اید صحبت می کنیم. کمتر


در این زمینه نگاه کنید به: