دولت آینده باید متشکل از نیروهای پاک و دور از سهمیه باشد


همانطور که در این گزارش شفاف آمده است، در این نشست که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد برگزار شد، حکیم با تاکید مجدد بر عدم مشارکت این سازمان سیاسی در دولت آینده، بر اهمیت تشکیل یک نهاد توانمند تاکید کرد. دولت ملی در تحقق امیدهای مردم عراق و اجرای خواسته های مردم عراق، بر ضرورت تعیین اولویت ها در برنامه ای مختصر و مفید و استفاده از نیروهای شایسته و پاک و به دور از سهمیه بندی تاکید کرد.

وی همچنین خواستار حضور در صحنه و ارتباط مستمر با مردم، توجه به وضعیت استان ها، تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، تداوم اقتدار امنیتی، حفظ دستاوردهای قبلی و تعادل در روابط داخلی و خارجی شد. و تاکید کرد که اجرای سیاست درهای باز برای همه با در نظر گرفتن منافع ملی و حاکمیت ارضی به نفع عراق است.