دوم تصادف مرگبار ستاره سابق رئال مادرید
رینکن نیز خرس حرکت جراحی اضطراری قرار گرفت، با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است عالی ستاره فوتبال کلمبیایی {در این} حادثه {غم انگیز} کشته نشد، خشمگین ماند.