رئیسی خطاب به وزیر خارجه عراق: متأسفانه اقلیم کردستان مورد مراقبت نشده قرار گرفته است. همکاری همراه خود رژیم صهیونیستی قابل کتمان نیست/ اجازه نمی دهیم اجتناب کرده اند طریق هیچ کشوری اجتناب کرده اند جمله عراق ایمنی جهان را به خطر بیندازند.
رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آرزو کرد عراقی قادر مطلق، همراه خود عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه است، ذکر شد: امیدواریم همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی همه جریان های عظیم سیاسی شاهد گشایش سیاسی بر ایده خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد مردمان عراق باشیم. در عراق.”