رئیس دانشگاه تهران: من در امر به معروف و نهی از منکر ارزش های خاص خود را دارم/ تا زمانی که با قانون عالیه مغایرت نداشته باشد مجبورم آن ها را رعایت کنم/ شما نمی توانید از تریبون اظهار نظر سیاسی کنید. جامعه علمی / شناسایی دانشجویان در مجامع نیروهای امنیتی؟ ما باید منصف باشیم؛ ما نمی خواهیم اتفاق بدی برای کسی بیفتد
رئیس دانشگاه تهران در دیدار با نمایندگان تشکل‌های صنفی، سیاسی و علمی دانشجویی گفت: گفت‌وگو در فضای علمی و دانشگاهی قطعاً منجر به ایجاد فضایی برای شنیدن صداها و سلایق مختلف در دانشگاه و در نهایت برای ارتقای نقش و جایگاه دانشگاه تهران در محیط اجتماعی.