رئیس مرکز امور امنیتی حوزه علمیه: حوزه علمیه در مسیر نفوذ قرار گرفته است. ما نشتی داریم
کاظم سپاسی آشتیانی، رئیس مرکز حراست حوزه علمیه گفت: ما معتقدیم تعداد افرادی که تحت نفوذ هستند و خودشان آن را درک نمی کنند بیشتر است. البته نباید از دشمن غافل شد. دشمن به هر حال می فرستد و نفوذی بود و ما قطعاتی داریم که لو رفته است، اما ممکن است دشمن در این زمینه خیلی موفق نبوده باشد، اما برای اینکه واقعا کارآمد و مصمم باشیم، یعنی هر طور که دشمن می خواهد تصمیم بگیریم. باید بگوییم که خطر در این مورد بسیار جدی تر است و از این رو باید نسبت به آن هشدار داد و به موسسات علمیه، مراکز علمیه و حوزه های علمیه هشدار داد تا بتوانیم با اطلاعات و آمار واقعاً به آنها ثابت کنیم که شیطان خواسته است. یه چیزی شبیه اون.