رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا گزارش محرمانه ای را در مورد مذاکرات با ایران به مجلس نمایندگان ارائه می کند.
وب سایت آکیوس روز چهارشنبه به وقت محلی گزارش داد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و دیگر مقامات دولت بایدن، روز پنجشنبه در یک نشست محرمانه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد مذاکرات و وضعیت آنها اطلاع دادند. برنامه هسته ای ایران توضیح خواهند داد.