رامبد جوان با چه اجازه ای نقاب ها را از صورتش برداشت؟
این اقدام در شرایطی از سوی یکی از پرمخاطب ترین رسانه های ملی که می تواند الگویی مهم برای رعایت پروتکل های بهداشتی باشد انجام شد، در شرایطی که هیچ کدام از ما خاطرات تلخ دو سال و نیم گذشته، مرگ روزانه چند صد نفر را به یاد نمی آوریم. مردم و مبارزات کادر پزشکی . .