رستم قاسمی: مذاکرات همراه خود نمایندگی های خارجی برای مونتاژ مسکن به بالا نرسیده است


رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در مقامات سیزدهم اظهار داشت: مذاکرات همراه خود نمایندگی های خارجی برای دسترسی صنعت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن باقی مانده است تمام نشده است.

به گزارش تسنیم، قاسمی در غیاب اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشستی همراه خود مدیران راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان ها همراه خود ردیابی به برگزاری نشست های تصویری ماهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتگی همراه خود مدیران راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان ها در خصوص پیشرفت سرمایه گذاری های ملت اظهار داشت: نهضت مسکن نیازها مهم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس اجرای ساختار نهضت سراسری مسکن است کدام ممکن است خوشبختانه گزارش های حاضر شده توسط مدیران کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در خصوص تامین پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت سرمایه گذاری حاکی اجتناب کرده اند توسعه اجرای . ساختار نهضت سراسری مسکن مفهوم خوبی است.

وی افزود: این سیستم وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اینجا است کدام ممکن است ساختار نهضت سراسری مسکن در ۲ نیمه همراه خود ۲ میلیون نفر اجرا شود به همان اندازه در طولانی مدت مقامات سیزدهم، وعده مقامات در خصوص مسکن اجرا شود.” بلافاصله همراه خود مدیران کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به هماهنگی رسیدیم کدام ممکن است مونتاژ ۲ میلیون واحد مسکونی {در سراسر} ملت کمتر از به همان اندازه مرداد ماه تحریک کردن شود.

وی خاطرنشان کرد: سازماندهی حدود منصفانه میلیون واحد مسکونی در ساختار نهضت سراسری مسکن کدام ممکن است در سطوح مختلف اجتناب کرده اند فونداسیون به همان اندازه نجاری است. سریع به همان اندازه مردادماه ۲ میلیون واحد مسکونی در ساختار نهضت سراسری مسکن کدام ممکن است در ملت تحریک کردن شده است خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این کار می توانیم به تعهدات شخصی در خصوص مونتاژ مسکن در بخش ۲ میلیون دلاری حرکت کنیم.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در {پاسخ به} کندی سطوح مونتاژ نهضت سراسری مسکن تصریح کرد: اجرای نهضت سراسری مسکن توسعه خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اینکه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن در کشوری کدام ممکن است در آن هستیم به بالا رسیده است. مقامات سیزدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ۸ ماه پیش حدود منصفانه میلیون واحد مسکونی را مدیریت می کنیم.

وی علاوه بر این دانستن درباره نتیجه مذاکرات همراه خود سایر ملت ها دلیل داد: مذاکرات همراه خود کشورهای تولید دیگری یکپارچه دارد. هدف اجتناب کرده اند این مذاکرات رساندن تاسیسات تولیدی هایی است کدام ممکن است باقی مانده است به {نتیجه نهایی} نرسیده اند.

انتهای پیام