روایتی جدید از افزایش هماهنگی وزارت اطلاعات و سرویس های اطلاعاتی سپاهسه نمونه از فعالیت های اعلام شده سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در یک ماه گذشته در دیدار با ده ها سازمان جاسوسی که علیه امنیت کشورمان اقدام می کنند، می تواند نشان دهنده هم افزایی و همفکری دستگاه های اطلاعاتی باشد. کشورمان این بار تا زمانی که به مانع بزرگتری برای نفوذ و فعالیت سرویس های جاسوسی بیگانه تبدیل شده و توطئه های دشمن علیه امنیت کشور راحت تر از گذشته خنثی می شود.