روبرتو مانچینی: انگلیس در شرایط بهتری نسبت به ما قرار دارد


پدر آموز

من شخصاً با جشن تولد آنها مشکلی ندارم، هر چند اگر دنبال می کردند بهتر است، اما باید بدانید که مشهور و ثروتمند وضعیت موجود را به خوبی حفظ می کنند و می ترسند واقعاً اوضاع را به هم بریزند.
من فکر می کنم این اتفاقات اخیر موفق ترین نمونه در دو دهه گذشته از نظر نتایج موافقان با نظر عموم مردم است که بی سابقه بوده و دیوار بزرگی شکسته شده است.