روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی ایران در دریای خزر را نمی دهد
یک فعال کشتیرانی گفت: اگر بخواهیم چند کشتی از مدیترانه و یونان بخریم و وارد دریای خزر کنیم باید از روس ها برای عبور از کانال ولگو دون اجازه بگیریم. اگرچه روس ها مخالفی با افزایش ناوگان ایران ندارند، اما در عمل به کشتی های ایرانی اجازه فعالیت نمی دهند.