زلزله در اواسط ژوئن



دیروز علاوه بر نماگر اصلی یک شاخص همگن، افت قابل توجهی را نیز به ثبت رساند که حکایت از افت بیشتر نمادهای کوچک بازار نسبت به نمادهای تشکیل دهنده شاخص دارد. به نظر می رسد در شرایط نامشخص بورس و نبود مشوق های قابل اعتماد، بازار به سمتی رفته است که حساسیت قابل توجهی نسبت به اخبار و شایعات نامطلوب نشان می دهد و بیش از هر زمان دیگری به ریسک های سیستماتیک فزاینده واکنش نشان می دهد.