زیر نور ماه (دل بی تاب) با صدای حی سید مجید بنی فاطمهمنتظر هر شب جمعه باشید:

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصرهای جمعه در حال و هوای زیارت سیدالشهد(ع) با صدای مداحان متعدد اهل بیت(ع) منتشر می شود.

اکیق: نماهنگ (دل بی تاب) با صدای حاج سید مجید بنی فاطمه تنظیم علی افسری توسط موسسه اکیق منتشر شده است.

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصرهای جمعه در حال و هوای زیارت سیدالشهد(ع) با صدای مداحان متعدد اهل بیت(ع) منتشر می شود.

تعداد بازدید: ۳۶

تعداد بازدید: ۱۰

دل بی تاب آمد چشم پر آب آمد دل بی تاب آمد چشم پر آب آمد

ماه عزاداری لشکر ارباب فرا رسید ماه عزاداری لشکر ارباب فرا رسید

لشکر سیاه سینه ی سرور شب را می پوشاند، هر شب برای ارباب فحش می خوانند.

جان آقام، صانع قربان آقام، سیدالعطشان، آقام
جان آقام، صانع قربان آقام، سیدالعطشان، آقام

دلم در دره است، کسی نیست که به ما شب بیاید

دلم در دره است، کسی نیست که به ما شب بیاید

همسران ارباب دستهای مؤدبانه خود را بر سینه می گذارند و با سلام به پای استاد فرود می آیند.

جان آقام، صانع قربان آقام، سیدالعطشان، آقام
جان آقام، صانع قربان آقام، سیدالعطشان، آقام