سالرنیتانا ۰-۱ آ اس رم؛ اولین ایستگاه را با کمترین اختلاف با موفقیت پشت سر بگذارید


هیچکس

رم ۶ موقعیت جدی گلزنی با ۲.۵۷ کیلوگرم داشت که هیچ کدام به گل تبدیل نشد.
آبراهام از ابتدا به عنوان یک مهاجم فریم شناخته نمی شد، بیشتر به خاطر پاهای خوبش روی توپ و قدرت بدنی است که اکنون فیکس شده است.
اصولاً آمدن بلوت اجباری است، او به عنوان بازیکن تعویضی حداقل ۱۰ گل در هر فصل می دهد.