سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: رد هماهنگی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار به ایران/ متاسفانه در مذاکرات زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه آن پیشرفتی نداشته ایم.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، مذاکرات دانستن درباره آزادی بازداشت شدگان را تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این مذاکرات به موازات مذاکرات هسته ای انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا “فورا” در هر ۲ ذکر شد وگو نمایندگی کرده است.