سمت حقوقی مدیر کل در شرکت
مدیر کل صاحب سمت اصلی در امور اجرایی و نمایندگی شرکت است. وظایف مختلف در شرکت توسط ذینفعان مختلف شرکت انجام می شود. وظیفه مالکیت توسط همه سهامداران و وظیفه مدیریت شرکت توسط هیئت مدیره انجام می شود. مدیرکل وظیفه نمایندگی و امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد.