سه گانه بی نقص مهدی طارمی مقابل پورتیموننسه; در مجموع ۱۰ امتیاز اجتناب کرده اند هاواسکورد بگیرید


دکتر بی احترامی

تصور کنید پسری را به اروپا پرتاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کودکی کودکی کار کنید. ما اجتناب کرده اند این خیابان ها در ملت بیش از حد داریم. {افرادی که} تخصص زیادی دارند. در همه عامل، بازی، موسیقی، آثار هنری، مهندسی، پزشکی، حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید… با این حال هر دو استعدادشان شکوفا نمی شود هر دو شکوفا نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند مواقع طرف اسان نمی داند استعدادش چیست هر دو به خاطر دیر می دود. مسائلی مشابه بازار کار، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…