سیگنال باد کردن خودروشاخص مدیران خرید خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری از افزایش بی سابقه سرعت ثبت سفارشات جدید و ذخیره مواد اولیه خبر می دهد. این شاخص نشان دهنده ترس مدیران از افزایش قیمت ها در ماه های آینده است. در نتیجه سفارشات و عرضه های جدید مواد اولیه شتاب قابل توجهی یافته است.