شاید نتوانیم کل دریاچه ارومیه را احیا کنیم
رئیس حوضه ارومیه در وزارت نیرو می گوید: شاید نتوانیم کل دریاچه را احیا کنیم اما مطمئناً می توانیم بخشی از آن را احیا کنیم. ما باید این واقعیت را بپذیریم که آب و هوا نیز تغییر کرده و مصرف در همه بخش ها افزایش یافته است. شاید بتوان هزینه های بخش کشاورزی را کاهش داد اما در تامین آب شرب منطقه نیز با مشکل مواجه بودیم.