شریعتمداری از نزدیک اجتناب کرده اند وزیر امور خارجه انتقاد می تدریجی. بعید است کدام ممکن است آقای امیر عبداللهیان برای شما ممکن است مدیریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد کدام ممکن است فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنی پاسخ دهید.


به گزارش افق نیوز، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به اظهارات جدیدترین امیر عبداللهیان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در پیش بینی زمان فوق العاده عجیبی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید نیست کدام ممکن است این امر منجر برای بررسی اینکه جناب برتر از اشراف زاده ها کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز را در امتیازات جاری در حدود پاسخگویی شخصی ندارند!

وی همراه خود ردیابی به اظهارات امیر عبداللهیان افزود: اکنون این پرس و جو اجتناب کرده اند سوی آقای امیر عبداللهیان مطرح است کدام ممکن است خواه یا نه چون آن است {به درستی} فرمودید، جایگاه سپاه، عملکرد سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن قانونی سپاه است. مهمترین مؤلفه امنیتی.” بخش دفاعی ملت ماست کدام ممکن است باید به آن است مورد توجه قرار گرفت کرد.. {چگونه می توان} ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد این محدودیت ها را مورد تهاجم آمریکای جنایتکار قرار داد؟!

شریعتمداری دلیل داد: شاید اطلاع دهید قبلاً چنین نظری نداشتید! {در این} صورت قالب به چه معناست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه انگیزه ای؟! به منظور که بلافاصله پس اجتناب کرده اند تحقق همراه خود ممکن است، خبرگزاری های خارجی اجتناب کرده اند انتخاب ایران مبنی بر موافقت همراه خود محافظت سپاه در لیست گروه های تروریستی خبر دادند! شناخته شده به عنوان مثال روزنامه ایندیپندنت همراه خود این تیتر اجتناب کرده اند مصاحبه ممکن است استقبال کرد: امیرعبدالله ردیابی می تدریجی کدام ممکن است قابل دستیابی است ایران به شرط بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی حرکت نکند!

وی خطاب به وزیر امور خارجه اظهار داشت: «ممکن است ردیابی کردید کدام ممکن است فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کردند» اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است موضوع سپاه مطرح شود، موضوع سپاه نباید منصفانه موضوع باشد. مانع شماست!» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان «بالا ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران» یاد کردید. اولاً نسبت دادن این جمله به فرماندهان سپاه همراه خود هیچ منصفانه اجتناب کرده اند صفات شناسایی شده است فرماندهان سپاه منطبق نیست! را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً خطا کرده اید. دوم، فرماندهان سپاه به خوبی می دانند کدام ممکن است سپاه شناخته شده به عنوان امانتی الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهنی در اختیار آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان ممکن است اتهامی است به عالی ترین مدافعان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران سوم: فداکاری های رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در از دوام جانانه در مخالفت با دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت جانانه اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند پاک ایران پایین.

شریعتمداری تاکید کرد: خطا تولید دیگری جنابعالی اینجا است کدام ممکن است خطا «تسلیم» را فداکاری توضیح دادن کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر اجتناب کرده اند آن این تسلیم را به سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت دادید.

سرپرست مسئله به روزنامه کیهان اظهار داشت: پیش بینی {می رود} فرمانده احترام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تذکر شخصی را فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف ادعا کنند. تصحیح اظهارات وزیر احترام امور خارجه.

ممکن است باید بگویم؛ وزیر امور خارجه درست در این لحظه در مصاحبه همراه خود رادیو آزادی اظهار داشت. ما {در این} زمینه پیام هایی همراه خود آمریکا رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کرده ایم. به همین دلیل، این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است همچنان در اصل کار ما قرار دارد. بعد از همه مسئولان ارشد سپاه ملت در وزارت خارجه در همه زمان ها منصفانه نکته را به ما یادآوری می کنند. می گویند باید برای صلاح ملت هر کاری کدام ممکن است مورد نیاز است انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است بحث سپاه مطرح شد، بحث سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد. با این حال از نظر من از یک راه یا دیگری مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فداکاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار شخصی را به بالاترین حد می رسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند اگر واقعاً ببینید نتیجه اینجا است کدام ممکن است مصالح ملت است. {در این} توافقنامه حاصل شده است. موضوع سپاه پاسداران اصلا نباید برای شما ممکن است انتخاب داشته باشد!

شوالیه