شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تصحیح فیلم شیشلیک.
به مشاوره کارگردان فیلمش تاکنون ۳۶ وصله بردن کرده است با این حال اخیرا ۲۵ پچ تولید دیگری برای او فکر شده است!