شکایت تجهیزات گلف استقلال اجتناب کرده اند علی خسروی به کمیته اخلاق.


@mz.

ما استقلال باید به گروه شخصی خوشحال از تنبل
اسطوره دوپینگ همراه خود عکس شیخ عرب
گروه ناپاک
پدران استقلال وزیر بازی

ما مثل هم هستیم