ضرر جدید برای پرسپولیس
تجهیزات گلف پرسپولیس همین الان همراه خود اخطار جدیدی اجتناب کرده اند عالی شرکت کننده خارجی مبنی بر تقاضا ۸۶۶۰۰ دلار اکتسابی کرد.