طوفان از حداکثر در محوطه دانشکده جان خوب نفر را گرفتطوفان نسبتا از حداکثر بعدازظهر جمعه استان تهران را درنوردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کشته بر جای گذاشت.