عصبانیت از حداکثر معلم آبدان/ المنصوریان شبح به جدایی می تدریجی
سرپرست فنی نفت آبادان همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند مسئولان جهان اظهار داشت: آقایان ورزشگاه خانگی ما را خشمگین کرده اند. منصوریان یکپارچه داد: همین جا گفتن می کنم اگر مسابقه ای غیر اجتناب کرده اند ورزشی نفت در ورزشگاه تختی برگزار شود، من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی اجتناب کرده اند همین جا می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کار نمی کنیم.