عکسها/ محیط مونتاژ هیئت مقامات
در محیط مونتاژ درست در این لحظه چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیئت مقامات، وزرای مقامات برای نخستین بار در ترکیبی خبرنگاران حاضر شدند.