عکسی قدیمی از سفر تبلیغاتی آیت الله مصباخ به آمریکا


این عکس که از سفر تبلیغاتی آیت الله مصباح یزدی به آمریکا در دهه ۷۰ پس از مرحوم آیت الله مصباح یزدی گرفته شده است، به ترتیب دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر احمد مهدوی دامغانی را نشان می دهد.

عقیق: این عکس که مربوط به سفر تبلیغی آیت الله مصباح یزدی به آمریکا در دهه ۷۰ بعد از مرحوم آیت الله مصباح یزدی است به ترتیب دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر احمد مهدوی دامغانی را نشان می دهد.

عکسی قدیمی از سفر تبلیغاتی آیت الله مصباخ به آمریکا