(عکس) اوکراینی ها روی منقل آغاز به پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز کردند




در شهر بورودینکا کدام ممکن است در تأثیر حمله ها اثیری روسیه از نزدیک شکسته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اوایل آوریل یک بار دیگر توسط نظامی اوکراین بازپس گرفته شد، افراد در منقل سوزی جاده {به دلیل} انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت خالص در جاری تهیه غذای شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها روسیه متوقف شده است.