عکس تلخ شادی مجرمان دستگیر شده!
انتشار عکسی از گروهی از تبهکاران دستگیر شده در پروژه کارآگاهی پلیس تهران که از نشان دادن چهره خود ابایی ندارند، بازخورد زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است. حسن شمشادی نوشت: مقابله با مجرمان باید قانونمند و آموزنده باشد و به مجرمان هشدار دهد که دیگر مرتکب جرم نشوند. یقین و یقین برای برخی از مرتکبین جنایات و برای برخی دیگر حتی این تعداد شاید نه!