عکس/ جشن نوروزی مهاجران افغانستانی در کشتی قم همراه خود گوخابه گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند مهر، کشتی استاندارد همراه خود چوخه یکی اجتناب کرده اند بازی های بومی ایران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند قبلی در خراسان رواج پیدا کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجران افغانستانی نیز به این بازی کدام ممکن است همراه خود قهرمانی در کنار است کنجکاوی دارند. . ایدئولوژی

مهاجران افغانستانی اجتناب کرده اند شهرهای مختلف طبق خوب عرف چهل ساله در روزهای آغازین سال نو در محله مسجد مقدس جمکران کروی هم می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین روز همراه خود چوخوه کشتی می گیرند به همان اندازه نوروز باستانی را جشن بگیرند.

{هر روز} در کل مسابقات بیش اجتناب کرده اند هزار نفر اجتناب کرده اند مهاجران افغانستانی مقیم قم اجتناب کرده اند نوجوان به همان اندازه سالخورده برای تماشای این مسابقات کروی هم می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از پنجاه ورزشکار را الهام بخش می کنند.