عکس/ سلفی ناصرالدین شاه
ناصرالدین شاه با علاقه و پشتکار خاصی به کار آموزش عکاسی مشغول بود و از هر فرصتی برای عکاسی یا عکاسی از یک شی استفاده می کرد. مضامین ناصرالدین شاه برای عکاسی از زنان حرمسرا، اتفاقات روزمره در کاخ سلطنتی، پرتره اقوام و درباریان… مردان و البته خودش بود.