غفلت مهمترین ابزار شیطان برای فریب کودکان استحجت‌الاسلام مؤمن است:

درک بخش علمیه قم همراه خود تاکید بر اینکه گناه، اعتقاد به نفس انسان را اجتناب کرده اند بین می برد، ذکر شد: غفلت ابزار شیطان برای دعوت کودکان به گناه است.

عقیق:حجت الاسلام سید حسین مومنی در دعای ماه مبارک رمضان بین زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران آستان بانوی کرامت همراه خود تاکید بر مشخصه های خوب دیدار خوشایند؛ تبلیغ کننده: به من می خواهم همنشین خوشایند کسی است کدام ممکن است خدا را ببیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دل انسان خشمگین یاد خدا تنبل.

این کارشناس مذهبی همراه خود ردیابی به اقامت برخی اجتناب کرده اند علمای به روز افزود: هم نشینی همراه خود علما همراه خود یاد خدا در دل کودکان می تپد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر اینکه جاده مشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار خوب همسفر خوشایند به این معناست کدام ممکن است منطق رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار او بازگشت به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت در وجود انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حسنات انسان است، ذکر شد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشخصه های عصر، جوانی است. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن در جوانی همراه خود انصراف جوانی توسط شیطان خوانده تبدیل می شود او افتاد فرمود: مسئول است: شیطان جوان را همراه خود غفلت فریب می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او امر می تنبل کدام ممکن است در امروز گناه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا کدام ممکن است غول پیکر شد توبه تنبل; در حالی کدام ممکن است این کدام ممکن است جوان اگر به نافرمانی بیفتد جایگزین غول پیکر شدن را نادیده خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی چشمانش را باز می تنبل، غیر مستقیم انعطاف پذیر شدن او پیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین توبه را اجتناب کرده اند کف دست داده است.

وی افزود: ذلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلت انسان را ذلیل می تنبل; در حالی کدام ممکن است توجه ها محافظت گناه اجتناب کرده اند گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند لذت، انسان را در تذکر همگان گران قیمت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب کرامت انسان تبدیل می شود.

این کارشناس مذهبی به کاهش اعتقاد به نفس شناخته شده به عنوان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند آثار گناه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود گناه زشتی انصافاً نمی شود همچنان کدام ممکن است چهره های زشت را همراه خود آرایش نمی توان انصافاً کرد.

خوب مومن همراه خود ردیابی به اوصاف اهل بهشت ​​یکپارچه داد: خداوند در قیامت گروهی را شاد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی همراه خود بال به هر جای بهشت ​​می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اینکه باشند وارد بهشت ​​می شوند. پاسخگو هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون عذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سؤال اجتناب کرده اند پیروان پیامبر می پرسند، اجتناب کرده اند پیروان رسول خدا می گویند. نماز مطالعه خدا دیگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا. وقتی اجتناب کرده اند او پرسیدند کدام ممکن است چگونه به این مقام کف دست کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشتگانی را حاضر می کنند کدام ممکن است در خلوت ۲ خصلت دارند، همراه خود خضوع اجتناب کرده اند گناه دوری می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آنچه خداوند در دنیا به ما داده راضی بودیم.

wi به یاد انتقالمتأسفانه در دنیای در امروز عده ای روایات را دلفریب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایاتی را کدام ممکن است سید امیرالمومنین (علیه السلام) در وصف این اشخاص حقیقی نادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمق اشاره کردن کرده است، دلفریب می کنند.