غیر معمول فریادشیران: اهالی فوتبال آن فدراسیون را ارسال کرده اند


غیر معمول فریادشیران می گوید کاری کدام ممکن است غلامرضا رفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی نفرات فدراسیون زودتر انجام دادند، بوتلگ {بوده است}.

به گزارش طرفداری، غیر معمول فریادشیران به طرفداری ذکر شد:

شنیدم در گروه هایی کدام ممکن است درمورد به اعضای فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع است در جاری خوشحالی کردن بابت سند آگهی تنظیمات فدراسیون فوتبال به ۱ موسسع غیر تجاری به شماره سند ۴۱۷۲۸ هستند. مگر فدراسیون در زمان مهدی تاج همین نمایندگی را سند نکرده است؟ شبیه به موقع هم این ایراد را گرفتند کدام ممکن است ادامه دارد بند ۱ اساسنامه را مجلس تصویب نکرده است کدام ممکن است فدراسیون منصفانه موسسه شخصی است.

غیر معمول فریاد شیران یکپارچه داد:

اگر بند ۱ اساسنامه تصویب شد، آن موقع خوشحالی کنید. چرا هول هولکی در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ یعنی حدودا ۲۰ روز پیش چنین کاری انجام دادند؟ به چه حقی ادعای تصویب اساسنامه تغییر کرده است را دارید؟ فدراسیون فوتبال در اسفندماه شهاب عزیزی خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته اش را عزل کرده است. اهالی فوتبال آن فدراسیون را ارسال کرده اند. آن ها همراه خود چه عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمتی این نمایندگی را سند کردند؟ این یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تخلفات است.

غیر معمول فریادشیران افزود:

یادم می آید در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب، نیروی کار سراسری برای مسابقات جام جهانی آرژانتین اجتناب کرده اند هواپیمای بی نظیر استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن هم چندین بار در زمان کی فرآیند نیروی کار سراسری هواپیمای بی نظیر داشت. زمان مهدی تاج هم هواپیمای بی نظیر نیروی کار سراسری را جابجا می کرد. اینجور نیست کدام ممکن است آقایان چنین موضوعی را در بوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرنا کنند یعنی نیروی کار حمایتی رسانه ای شان چنان صحبت می تدریجی کدام ممکن است انگار فتح الفتوح کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اولین بار نیروی کار سراسری همراه خود هواپیما سر خورد هر دو مثل همین شرکتی کدام ممکن است سند کردند. کنار اجتناب کرده اند این موضوع راجع به پاداش ها صحبت هایی تبدیل می شود کدام ممکن است بعضا آدم در نظر گرفته شده می تدریجی عامل خاصی اتفاق نیفتاده است.

غیر معمول فریادشیران دانستن درباره حواشی پرداختی های فدراسیون فوتبال ذکر شد:

اگر تیز کردن پول براساس قرارداد مربیان باشد، مناسب است چون قرارداد مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها عرفی دارد کدام ممکن است همه می دانند ولی مجتبی عکس ولتایی شناخته شده به عنوان سرپرست نیروی کار، شخص خاص کدام ممکن است بیمه اش را رد می کردند حقوق زیادی گرفته است، یعنی ایشان باید براساس بیمه حقوق می گرفته است. سقف بالاترین حقوق هم ۳۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان است، یعنی سقف دریافتی ایشان باید انقدر می شد، اخیر چنین مبلغی برای مدیران ارشد است. وقتی مبلغ به ۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده ای میلیون می رسد، شائبه به وجود می آید وگرنه اگر همراه خود ایشان منصفانه قرارداد تعهد ای می بستند کدام ممکن است اصلا ممکن است برای این مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس این قرارداد ۱۰ میلیارد بگیرید، اشکالی ندارد ولی چون شناخته شده به عنوان بیمه رد کردند یعنی ممکن است برای ادغام کردن مقررات بیمه هستید. سقف پرداختی {افرادی که} برای ادغام کردن بیمه هستند، ۳۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار تومان تبدیل می شود. حالا برخی می گویند مثلا معرفی شده است فدراسیون فوتبال تعدادی از صد میلیارد است چون تعدادی از صد میلیارد است، این آدم ها درصدی کار می کردند. مگر در فدراسیون فوتبال هر دو مجموعه نمایندگی های دولتی هر دو وزارت خانه ها کسی درصدی واقعاً کار می کند؟ الان به ایده اگر من شناخته شده به عنوان مشاور ایران در تعهد ای بروم کدام ممکن است طرف قرارداد من باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادی ببندم کدام ممکن است منتج به درآمد میلیاردی بشود، به من مگر نسبت می دهند؟ من منصفانه حقوق بگیر هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ماموریت می گیرم کدام ممکن است خاص است حق ماموریت، حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداشم چقدر است. دقیقا مثل خیلی اجتناب کرده اند ورات خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی. ولی وقتی خارج اجتناب کرده اند قوانین می خواهیم رفتار کنیم، اتفاق حال رخ می دهد.

غیر معمول فریادشیران در یکپارچه ذکر شد:

مساله عکس هم کنار اجتناب کرده اند فدراسیون گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلبل شهاب عزیزی خادم کدام ممکن است هرروز منصفانه اتفاقی رخ می دهد، درمورد به همین سند شرکتی است کدام ممکن است در فدراسیون فوتبال {انجام شده} است. همه این کارهایشان اجتناب کرده اند لحاظ قانونی خلاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق چنین کاری را نداشتند، اگر هم قرار به این کار بود، باید هیات رییسه انجام می داد چرا کدام ممکن است شهاب عزیزی خادم عزل شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم رفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شان کدام ممکن است در جاری تبریک ادعا کردن {به یکدیگر} هستند، خلاف کردند چون این آقایان هیچ سمتی در فدراسیون فوتبال ندارند به همان اندازه پروژه شان خاص شود.

غیر معمول فریادشیران در طولانی مدت ذکر شد:

مساله بعد هم وجود امیر عرب است. امیر عرب جدیدا شناخته شده به عنوان عضو کمیته فوتسال اجتناب کرده اند سوی میرشاد ماجدی راه اندازی شد شده است. خودتان می فهمید، ایشان سابقه ای در کیش داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردشان انصافاً برای مسئولان کیش خاص بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرش دادند. ایشان به ۱ باره اوج اجتناب کرده اند کمیته المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات باستانی تهران درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد هم همراه خود منصفانه ابلاغیه عضو هیات رییسه فدراسیون تکواندو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم عضو کمیته فوتسال شده است. آقای میرشاد ماجدی، همراه خود چه رزومه ای ایشان را منصوب کردید؟ انتخابات میرشاد ماجدی هم علامت سوالی است کدام ممکن است اگر پیش فرض هیات رییسه به این تعیین کنید حرکت تدریجی، همراه خود این موضوع هم اشکال داریم. چطور تبدیل می شود آدمی کدام ممکن است هیچ سابقه ای در فوتسال ایران ندارد، به ۱ باره عضو کمیته فوتسال تبدیل می شود کدام ممکن است این برایم فوق العاده شائبه برانگیز است. امیدوارم هیات رییسه رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصابات شائبه برانگیز او را مدیریت تدریجی.