(فیلم) ساخت دست مصنوعی برای گربه
یک گربه پس از از دست دادن بازوهای خود در حمله شکارچیان توانست دوباره با پروتز راه برود. دامپزشک روسی سرگئی گورشکوف با کمک تیمی از پزشکان این پروتز را با استفاده از چاپگر سه بعدی ساخته است. به گفته دامپزشک، توله سگ به سرعت سازگار شد و در کلینیک شروع به راه رفتن کرد.