فیلم / مدال ها در حین dishing out به خانه شکنی رفتنددر مراسم فینال مدال جام بازو مصر، dishing out کننده یکی اجتناب کرده اند مدال ها را در جیب شخصی قرار داد کدام ممکن است در نتیجه استعفای vp تجهیزات گلف زمالک مصر شد.